Harmonogram dňa

Organizačné usporiadanie denných činností v Súkromnej materskej škole Slnečnica:

Denný poriadok usporadúva denné činnosti, ktoré sa pravidelne opakujú. Tieto činnosti sú však pružné  a umožňujú reagovať na záujmy detí.

07,00 – 07,50             Schádzanie detí, ranný filter, hry a činnosti podľa voľby detí
08,00 – 08,20             Zdravotné cvičenia
08,30 – 08,50             Desiata
09,00 – 11,30             Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, pobyt vonku
11,30 – 12,10             Obed
12,30 – 14,30             Odpočinok
15,00 – 15,20             Olovrant
15,30 – 17,30             Popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku  

Hry a činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí,  ktoré prebiehajú od príchodu detí do začatia vzdelávacej aktivity. V rámci hier a činností prebieha ranný filter i ranný kruh.
Zdravotné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (zásadne pred jedlom/ nie hneď po ňom, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku,  ) Tvoria súčasť denného poriadku, patria k vopred plánovaným aktivitám.
Pobyt vonku obsahuje spontánne pohybové aktivity detí, vychádzky i cielené aktivity ( v prípade cielených aktivít realizovaných počas pobytu vonku sa samotný pobyt vonku predlžuje ). V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa spravidla nevynechávame pobyt vonku. Realizujeme ho každý deň. Výnimkou sú  nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz a prudký dážď. V jarných a letných mesiacoch pobyt vonku upravujeme vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďujeme ho 2x počas dňa, v popoludňajších a odpoludňajších hodinách.
Odpočinok realizujeme v závislosti od potrieb detí.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu realizujeme v pevne stanovenom čase, pričom čas podávania jedla je stanovený v dennom poriadku.

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, a preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania.