O nás

Súkromná materská škola Slnečnica je predškolské zariadenie s jasličkami, ktoré je tu pre Vás a Vaše deti od roku 2010. Slnečnica je materská škola s vyučovacím jazykom slovenským obohatená o Krúžok anglického jazyka. Od septembra 2015 je SMŠ Slnečnica zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Ideou našej materskej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkou spoluprácou s rodičmi. Ponúknuť deťom tvorivé a priateľské prostredie bez stresu, aby každé dieťa malo podmienky pre zmysluplnú činnosť, hru a aktívne získavanie poznatkov i skúseností. V spolupráci s rodinou vytvárame školské prostredie, ktoré podporuje sociálnu a emocionálnu pohodu detí prostredníctvom zaujímavých spoločných a  voľno-časových aktivít, čím sa rozvíjajú priateľské vzťahy medzi deťmi, rodičmi a pracovníkmi školy a buduje sa vzájomná dôvera.

Súkromná materská škola Slnečnica pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „ Slnečnica v roku“. Dieťa sa mení pôsobením edukačného procesu a z našej materskej školy odchádza pripravené na ďalšie školské vzdelávanie. Deti u nás nadobúdajú vedomosti a zručnosti tzv. kompetencie predškoláka, ktoré tvoria základ pri nasledujúcom výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole. Cestou prirodzenej výchovy deťom zabezpečujeme správne socializačné zázemie, kde sa učia komunikovať, počúvať sa navzájom, rešpektovať priania a túžby rovesníkov, diskutovať a vstupovať do interakčných vzťahov. Podporujeme a rozvíjame nadanie detí, ich špecifické schopnosti, zručnosti a kreativitu v záujmových krúžkoch. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny i kolektívu.

Veľkosť dvora, vlastný bazén so saunou i interiérové podmienky a vybavenie materskej školy umožňujú našej materskej škole Slnečnica zamerať sa i na zdravý životný štýl u detí a na podporu pohybu ako prevenciu pred obezitou. Deti vedieme k pohybu formou hry obohatenej o muzikoterapiu. Individuálne pohybové zručnosti a schopnosti  detí rozvíjame výcvikom v kurzoch plávania, korčuľovania a lyžovania, rôznymi pohybovo-relaxačnými aktivitami v priebehu roka  (pohybovo – hudobný krúžok, gymnastika, trampolínky,...).

Deti sú vedené i k záujmovej činnosti ako výtvarný, literárno – dramatický, hudobný krúžok, tvorivé dielničky, bubnovačka, canisterapia, hipoterapia,...
Aktívne spolupracujeme so psychológom, logopédom, špeciálnym pedagógom. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú plne kvalifikovaní ( podľa požiadaviek stanovených platnou legislatívou ), odborne i pedagogicky spôsobilí zamestnanci.