Zriaďovateľ

DETSKÉ CENTRUM, s.r.o., so sídlom Bebravská 2, 821 07 Bratislava bolo založené zakladateľskou listinou zo dňa 01.07.2008 v zmysle príslušných ustanovení č. 513/1991 b. Obchodný zákonník, na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 53519/B.

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva sa Detské centrum Slnečnica stáva Súkromnou materskou školou Slnečnica s účinnosťou od 01.septembra 2015 zaradenou do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predmetom činnosti je najmä výchova, vzdelávanie a starostlivosť o deti predškolského veku, kompletná starostlivosť o deti od jedného do tretieho roku života, ochrana práv detí  a podpora ich zdravia, vytváranie podmienok na dosahovanie čo najkvalitnejších výsledkov vo výchove a vzdelávaní detí. Predmetom činnosti sú aj aktivity zamerané na šport a telovýchovu.

Identifikačné údaje:
Názov: DETSKÉ CENTRUM, s.r.o.
Sídlo: Bebravská 2, 821 07 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 284 675
DIČ: 2022704662
 
Prevádzka:
Súkromná materská škola Slnečnica
Mlynské nivy 44/C
825 11 Bratislava
 
Školné:
Číslo účtu: 2000478628 / 8330
IBAN: SK5983300000002000478628
SWIFT: FIOZSKBAXXX
 
Stravná jednotka:
Číslo účtu: 2200478630 / 8330
IBAN: SK9383300000002200478630
SWIFT: FIOZSKBAXXX