Profil školy

SMŠ Slnečnica je súkromné predškolské zariadenie s jasličkami pre deti do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Slnečnica sa delí na dva samostatné trakty „Malkáčov“ a „Veľkáčov“. Príjemné prostredie a milý personál radí Slnečnicu medzi zariadenia, v ktorých sa deti cítia ako doma. Nízky počet detí v triedach na jedného učiteľa umožňuje individuálny prístup, čo sa odráža v rozvoji psychického i fyzického vývinu detí, na ktorý nám pomáha dohliadať po odbornej stránke i p. psychologička a p. logopedička. Rozvíjame samostatné a zdravo sebavedomé osobnosti. V našej materskej škole sa pedagogický prístup učiteliek opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
 
„Malkáči“
 • dve triedy, kapacita 20 detí
 • počet detí na jedného učiteľa 6-7 detí, 3 pani učiteľky
 • kompletná starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov
 • výchovno-vzdelávací program zameraný na sebaobslužné a hygienické návyky, na rozvoj motoriky tela a na rozvoj komunikačných schopností,
 • program včasnej stimulácie reči – osvojenie si gramatických pravidiel jazyka, rozširovanie aktívnej slovnej zásoby, precvičovanie správnej artikulácie všetkých slovenských hlások

„Veľkáči“
 • tri triedy, kapacita 30 detí
 • počet detí na jedného učiteľa 8-10-12, 3 pani učiteľky
 • výchova a vzdelávanie detí od 3-6 rokov  a detí s odloženou školskou dochádzkou
 • deti nadobúdajú vedomosti a zručnosti tzv. kompetencie predškoláka, ktoré tvoria základ pri nasledujúcom výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole
 • variabilnosťou  našich výchovno -vzdelávacích postupov rozvíjame kognitívne procesy, vnímanie, myslenie, pamäť i pozornosť detí
 • podporujeme rozvoj predškolských kompetencií i formou skupinových programov pod  vedením p. psychologičky a logopedičky ( viď okienko logopéda a psychológa )

Školu už hravo zvládnem
 • trieda určená pre deti s odloženou školskou dochádzkou vedená kvalifikovaným predškolským pedagógom
 • vytvorený výchovno-vzdelávací učebný plán pre každé dieťa na mieru pod dohľadom p. psychologičky a logopedičky

Záujmové krúžky a činnosti
 • individuálne pohybové zručnosti a schopnosti  detí rozvíjame výcvikom v športových kurzoch a rôznymi pohybovo-relaxačnými aktivitami
 • deti sú vedené k poobednej záujmovej činnosti ( tvorivé dielničky, hudobný krúžok, bubnovačka, trampolínky, minigym, ....)