Zápis

 

 

ZÁPIS DO ŠKÔLKY/DETSKÉHO CENTRA


Informácie k zápisu
 

Oznam

o prijatí žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023.

Riaditeľstvo Súkromnej materskej školy Slnečnica a Detského centra Slnečnica, Mlynské nivy 44/C, Bratislava v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje, že


Zápis detí do SMŠ/DC Slnečnica
na školský rok 2021/2022 sa uskutoční
od 01.mája do 27.mája.2022

 

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy prebehne bez prítomnosti detí formou:
  • on-line prihlášky cez on-line formulár na webovej stránke školy – on-line formulár
  • doručenia naskenovanej žiadosti mailom na adresu riaditel@dcslnecnica.com
  • doručenia poštou na adresu SMŠ Slnečnica, Mlynské nivy 44/C , 825 11 Bratislava
 • žiadosti k prijatiu nájdete na našej stránke pod záložkou Zápis ( SMŠ Slnečnica deti od 3 do 6 rokov / DC Slnečnica deti do 3 rokov ) – prejsť na stránku "Zápis"
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy/detského centra vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2022.

Tešíme sa na Vás.

Na predprimárne vzdelávanie:
 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
 • dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku k 31.8.2022
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2022/2023 bude navštevovať materskú školu a spĺňa podmienky
 • kritéria prijímania detí k septembru 2022 boli prerokované v pedagogickej rade

  

Dokumenty k zápisu do škôlky

 
Prihláška Pravidlá a podmienky Potvrdenie Súhlas s uverejnením fotografií Súhlas s uverejnením fotografií na Facebooku

Stiahnuť pdf

Stiahnuť word


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf

 
 

Dokumenty k zápisu do jasličiek

 
Prihláška Pravidlá a podmienky Potvrdenie Súhlas s uverejnením fotografií Súhlas s uverejnením fotografií na Facebooku

Stiahnuť pdf

Stiahnuť word


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf


 

Stiahnuť pdf